Hållbarhetspolicy

  • Hållbarhet är viktigt för Dalom Produktion AB och denna hållbarhetspolicy är ett av våra viktigaste styrdokument och ligger till grund för hur vi hanterar risker och fattar beslut. Policyn revideras vid behov och ses över årligen.
    Dalom Produktion AB arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling genom att:
  • Vi följer relevanta lagkrav och gällande förordningar på miljö- och hållbarhetsområdet och systematiskt utvärdera vårt hållbarhetsarbete.
  • Vi verkar för långsiktig lönsamhet till nytta för samhället och fortsatt ha en stark lokal förankring.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra oss på hållbarhetsområdet och det gäller både den egna verksamheten samt att vi ställer krav på våra leverantörer. Vi hjälper även våra kunder att göra hållbara val. För mer information se vår miljöpolicy.
  • Vi förebygger och minimerar miljöpåverkan på luft, vatten och andra naturresurser som härrör från våra produkter samt minimerar användningen av icke förnybara resurser/material.
  • Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa god hälsa och säkerhet på vår arbetsplats För mer information se vår arbetsmiljöpolicy.
  • Vi säkerställer kontinuerligt att alla våra medarbetare har kunskap om vårt hållbarhetsarbete och denna policy och agerar samt förhåller sig till dessa.

Mockfjärd den 3 januari 2022

Roger Jacobsson
VD